تاریک

آروانا آبی (blue arowana)

آروانا آبی
آنچه در این مقاله میخوانید
  1. ماهی آروانا آبی
    1. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ:

ماهی آروانا آبی

نام ﻋﻠﻤﯽ : Ferreira Osteoglossum
نام ﻋﻤﻮﻣﯽ : arowana blue
شرایط ﻧﮕﻬﺪاری : ﻣﺘﻮﺳﻂ
سایز : حدودا تا یک متر رشدمیکند
زادگاه: آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
دما : بهترین دمای آب برای این ماهی بین 24 تا 28درجه سانتیگراداست
حداقل حجم اکواریوم نگهداری : 500 لیتر
خلق و ﺧﻮ : ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ (درصورت نگهداری با ماهیهای هم جثه خود)

رژیم ﻏﺬاﯾﯽ :

آروانا آبی (blue arowana)

آروانا آبی :  اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آرواﻧﺎی آﺑﯽ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻮر ﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر رﻧﮓ آﺑﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .

رﻧﮓ ﺑﻮدهو ﻓﻘﻂ ﻧﻮک ﭘﻮﻟﮑﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ دارای رﻧﮓ ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎهی وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن در ﺳﻄﺢ آب ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آکواریوم فاقد درپوش باشد ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎﻫﯽ از آب ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮﯾﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﮕﻬﺪاری از آروانا ﭘﻮﺷﺶ درب آﮐﻮارﯾﻮم به ﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

روانا آبی

آروانا آبی (blue arowana)

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آروانا اﯾﻦ ﻣﺎهی از سایر ماهی های کوچکتر ازخود تغذیه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در آﮐﻮارﯾﻮم از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﻏﺬای ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺰ ﻋﺎدت دﻫﯿﻢ ﺑﺮای نگهداری اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻻمقدور هم ﺟﺜﻪ ﺑﺰرگ باشند ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اندازه دهانش باشند بلعیده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از آﺑﺰﯾﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ میزان اﺳﺘﺮس را به آروانا بدهد چون درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯽ وﺣﺸﺖ زده ﺷﺪه و درﺻﺪد ﺑﯿﺮون ﭘﺮﯾﺪن ازآب میشود به یاد داشته باشید آروانا به هیچ عنوان با ماهیهای هم جثه خود یا بزرگتر ازخودش کاری ندارد.

آیا میخواهید در مورد آروانا سوپر رد بیشتر بدانید ؟ این مقاله رو مطالعه کنید

روانا آبی

اما هرماهی که اندازه دهانش باشد راسریعا میبلعد آروانا ماهی نیست که جنگ و گریز داشته باشد.

یا با درگیری به زخمی کردن سایر هم تانکیهای خود بپردازد.

اماماهیهایی که سایزشان اندازه دهانش است در یک چشم بهم زدن میبلعد.

بهترین غذا برای آروانا غذاهای سرآبی یا روآبی است این غذاها درسطح آب قرارمیگیرند وآروانا به راحتی میتواند ازاین غذاها تغذیه کند.

روانا آبی

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ:

آروانا آبی (blue arowana)

اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی و ﺑﺎرور ﮐﺮدن ﺗﺨﻤﻬﺎ اﻧﺠﺎ ﻣﺪت 50 اﻟﯽ 60 روز در دﻫﺎن ﺧﻮد نگهداری ﮐﺮده.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ قدرت مراقبت ازخود را دارﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را از داﺧﻞ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﺪ.

آرواﻧﺎ آﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢیاب بودنش وهم اینکه تکثیرمشکلتری نسبت به سایرگونه هادارد وتعدادتخمهای کمتری نیزمیگذارد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارد به ندرت موجوداست.

روانا آبی

5/5 - (1 امتیاز)
Total
0
Shares
x
‏1 نظر
  1. سلام
    من قبلا هم بهتون پیام داده بودم ( در مورد کوی ها و آنوبیاس و کت برنزی) چند وقته که من دو تا آروانا ۲۰ تا ۳۰ سانت گرفتم و با دو تا سیچلاید مالاوی و دو تا اسکار مسی نگهداری می کنم.
    یک کت بلو فانتوم و یک کت دم عقربی دارم که همیشه از آروانا کتک میخورن.
    هم آروانا و هم کت ها خیلی گرون خریدم ( روی هم حدودا ۵ ملیون تومن میشن ) الان بنظرتون باید چیکار کنم ؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts
Total
0
Share